• 11 czerwca 2021 11:23

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu reprezentantów Klastra Pomorskich WTZ, które odbyło się w minioną środę 9 czerwca 2021 w Warzenku. 

Podczas spotkania wyłoniona została kilkuosobowa grupa - organ zarządzający Klastra. To istotny krok w kierunku rozwoju organizacji oraz ułatwiający realizację celów szczegółowych zawartych w podpisanym liście intencyjnym "Porozumienie o współpracy w ramach Klastra pomorskich WTZ". Tymi celami szczegółowymi są: 

a. podniesienie jakości i skali działań pomorskich WTZ na rzecz osób niepełnosprawnych 
b. wypracowanie nowych i rozwój istniejących form wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
c. ujednolicenie, standaryzacja jakości świadczonych usług 
d. podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji osób związanych z Partnerami - w tym pracowników oraz wolontariuszy 
e. zapewnienie trwałości klastra pomorskich WTZ poprzez wypracowanie możliwości finansowania działalności Klastra 
f. wypracowanie jednolitego stanowiska podmiotów prowadzących WTZ 
g. usprawnienie i udrożnienie przepływu informacji, wymiany doświadczeń, skoordynowanie działań pomiędzy pomorskimi WTZ 
h. wzmocnienie potencjału aplikacyjnego pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i. promowanie innowacji społecznych i dobrych praktyk.

Na tym nie zakończyło się nasze spotkanie. Gościliśmy również m.in. Dariusza Majorka, dyrektora Oddziału Pomorskiego PFRON. Z kolei o dobrych praktykach mówiła Izabela Tańska z Pucka, Iwona Kraskowska z SPiR Gdańsk oraz Krzysztof Skrzypski (PSONI Koło w Gdańsku), a mecenas Katarzyna Heba przedstawiła - wywołujący wiele pytań - temat ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności w kontekście wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 

  • Udostępnij ten post:
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030